Splošni pogoji poslovanja

Izrazi v teh splošnih pogojih poslovanja pomenijo:

NEPREMIČNINSKA DRUŽBA: NOVDOM nepremičnine, Aleš Novak s.p., Cankarjeva ulica 1, 8270 Krško
NAROČITELJ: fizična ali pravna oseba, ki s posrednikom sklene pogodbo o posredovanju POGODBA O POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI: je pogodba, v kateri se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe,katere predmet je nepremičnina (kupna, prodajna, najemna, zakupna, ali druga pogodba), naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
TRETJA OSEBA: je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
NAROČITELJEVI OŽJI DRUŽINSKI ČLANI: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja: Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

I. STORITVE:

A) STORITVE POSREDOVANJA PRI NAKUPU OZIROMA PRODAJI NEPREMIČNIN

Opis poslov, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru sklenjene posredniške pogodbe za prodajo in nakup nepremičnine:

 1. Sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 2. Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev.
 3. Raziskava trga nepremičnin in določitev prodajne oz. nakupne cene.
 4. Ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini z izpiskom iz zemljiške knjige (lastništvo, morebitna bremena, hipoteke…), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno.
 5. Ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine(tloris, vzdrževanost, ugotavljanje stvarnih napak …).
 6. Pisna opozorila, obvestila, potrdila.
 7. Ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 8. Oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način.
 9. Seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo.
 10. Prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja.
 11. Seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake.
 12. Telefonsko komuniciranje s strankami.
 13. Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
 14. Priprava ustreznih podatkov o dogovorjenem poslu in strankah pooblaščeni odvetniški pisarni ali notarju, ki sestavi listino (pogodbo) o pravnem poslu, ki je predmet posredovanja.
 15. Priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin.
 16. Primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Stroški za našteta dejanja se krijejo s plačilom za posredovanje (provizijo) in jih naročitelj ni dolžan plačati posebej. Če se po dogovoru z naročiteljem, katera od zgoraj navedenih storitev ne opravi, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

B) STORITVE POSREDOVANJA PRI NAJEMU OZIROMA ODDAJI NEPREMIČNIN

Opis poslov, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru sklenjene posredniške pogodbe za najem ali oddajo nepremičnine:

 1. Sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 2. Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev višine najemnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami in višino davčnih obveznosti stranke.
 3. Ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine.
 4. Ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine.
 5. Ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 6. Seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake. 
 7. Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
 8. Primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.
C) DODATNE STORITVE

Nepremičninska družba lahko poleg posredovanja v dogovoru z naročiteljem ali po njegovem pooblastilu, zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, in sicer:

 1. Cenitev nepremičnine, ki jo opravi sodno zapriseženi cenilec.
 2. Sestava listin, ki vsebujejo zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala nepremičninska družba oziroma listin o drugih pravnih poslih, katere sklene odvetnik ali notar.
 3. Sestava različnih listin v zvezi s predmetom posredovanja (pooblastila, zemljiškoknjižna dovolila, pobotnice, zapisniki…).
 4. Zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo, zaznambo ali predznambo v zemljiško knjigo za nepremičnine po pogodbi o posredovanju.
 5. Hranjenje originalnih pogodb do realizacije posla.
 6. Pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, izpisov iz zemljiškega katastra, sodnega registra in drugih javnih evidenc.
 7. Plačilo sodnih in upravnih taks.
 8. Pridobitev lokacijske informacije.
 9. Druge storitve po dogovoru z naročnikom ali po njegovem pooblastilu.

Dodatne storitve, ki so zgoraj naštete niso vključene v provizijo in se plačajo posebej. Naročitelj sam krije plačilo davkov.

II. PLAČILO: PLAČILO ZA POSREDOVANJE

 1. V primeru posredovanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje (provizije), največ v višini 4% pogodbene vrednosti. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (prodajalca in kupca), plača vsaka stranka polovico provizije.
 2. Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša kot 10.000 € znaša provizija 400 EUR.
 3. V primeru posredovanja pri oddaji oz. najemu nepremičnine, ima nepremičninska družba pravico do plačila v višini ene mesečne najemnine. V primeru, da posrednik posreduje za obe stranki, plača vsaka stranka polovico provizije.
 4. Nepremičninska družba pridobi (skladno s 25. Členom Znposr), pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.
 5. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe. 
 6. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo, v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila pogodba sklenjena v 6. Mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
 7. V primeru, da je 3. oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.
 8. Če naročitelj enostransko odstopi od te pogodbe je nepremičninski družbi dolžan povrniti nastale stroške za opravljene storitve, kateri se določijo po ceniku.

III. OBVEZNOSTI NAROČITELJA DO NEPREMIČNINSKE DRUŽBE:

 1. Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Omogočiti ogled, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah tretjih na nepremičnini, ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami.
 2. Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo takoj pisno obvestiti, če je posel sklenil z nekom, s komer ga ni seznanila nepremičninska družba, ter o podrobnostih tega posla in nepremičninski družbi izročiti fotokopijo pogodbe.

IV. ČAS TRAJANJA POSREDNIŠKE POGODBE:

Posredniško pogodbo skleneta nepremičninska družba in naročitelj za dobo 9 mesecev. Po poteku devetih mesecev lahko naročitelj in nepremičninska družba pogodbo o posredovanju sporazumno podaljšata oziroma skleneta novo pogodbo o posredovanju. Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je potrebno odpovedati pisno.

V. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI:

Nepremičninska družba ima svojo odgovornost, v skladu s 6. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju, zavarovano pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Območna enota Krško, št. police 0171278330, z veljavnostjo od 14.08.2008 do 14.08.2018, v višini 175.000,00 € za posamezni zavarovalni primer oziroma do 350.000,00 € za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

NOVDOM nepremičnine Aleš Novak s.p.
Cankarjeva ulica 1 8270 Krško
v Krškem, dne 01.11.2014

Ne spreglejte

BREŽICE

Stanovanje: Prodaja
Cena 109.000,00 EUR
Velikost 104.2 m2
Leto izgradnje 2008